Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Code95transport verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten afneemt. 1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 1.4. In deze algemene voorwaarden wordt met “producten” bedoeld: diensten geleverd door Code95transport zoals, theorielessen etc. 1.5. In deze algemene voorwaarden wordt met “diensten” bedoeld: nascholing cursussen .

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst. 2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand. 2.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Uitvoering van de overeenkomst. 3.1 Levering vindt plaats op de afgesproken datum. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan en te factureren. 3.2 Producten gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de dienst op agenda staat en daarbij een datum is gegeven. 3.3 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 3. Prijzen. 4.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten worden vermeld en expliciet opgenomen in de factuur. 4.2. De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de aanmelding in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. 4.3. Bij een reservering dient terstond een aanbetaling gedaan te worden van 100 euro per cursusonderdeel. Dit dient contant of per bank betaling voldaan te worden. Bij het uitblijven van een aanbetaling behoud Code95transport zich het recht om de cursus en examen eenzijdig te ontbinden. In dergelijk situatie blijft de hoofdsom van de factuur volledig verschuldigd. Bij het niet verschijnen bij een gereserveerde cursus blijft de hoofdsom van de cursus verschuldigd.
 4. Betaling. 5.1. Betaling dient steeds plaats te vinden uiterlijk de dag van de eerste lesdatum voorafgaand aan de les in geval van theoriecursus. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen. 5.2 Betaling geschiedt contant, dan wel door storting, contant of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. 5.3. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade. 5.4 Gebruiker is gerechtigd de levering van diensten op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. 5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. 5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen. 5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland. 5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.
 5. Reclames. 6.1. Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd dienst, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 3 dagen na levering van de diensten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd.
 6. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. 7.2 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker te kort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.
 1. Ontbinding en beëindiging. 8.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 8.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. 8.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 2. Overmacht. 9.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. 9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, brand, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg en mobilisatie in Nederland, storing bij het CBR of enig ander calamiteit wat invloed heeft op de levering van een product of dienst. 9.3. Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Aansprakelijkheid. 10.1. De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaan makingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11 Geschillen en toepasselijk recht. 11.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 11.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 11.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 1. Geheimhouding. 12.1 Klant is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Wat inhoudt dat klant niet gerechtigd is om de informatie, vragen en antwoorden gegeven tijdens de theorielessen te delen met anderen 12.2 In het verlengde van de bepaling opgenomen onder 12.1 is het gebruiker toegestaan om telefoons of andere zen/opname apparatuur te verbieden in de klas. 12.3 Indien klant de bepaling genoemd onder 12.1 overtreedt en na een waarschuwing door gebruiker de apparatuur niet buiten de klas opbergt in de door Code95transport aangeboden en aangewezen kluis, is gebruiker gerechtigd de klant te verwijderen uit de les. Gebruiker is niet verplicht tot terugbetaling aan de klant van de reeds betaalde bedragen. Indien klant een gedeeltelijke betaling heeft gedaan, behoudt gebruiker het recht op de rest van de betaling.
 2. Huisregels theorielokaal 13.1 Deelnemers aan een theoriecursus, zowel klassikaal als privé mogen tijdens de les hun medeleerlingen niet storen. Onder storend gedrag wordt verstaan het overmatig heen en weer bewegen, storende geluiden maken en met voorwerpen gooien. 13.2 Tijdens de les mag de leerling geen audio of video-opnamen maken. 13.3 Tijdens de les mag er niet gegeten of gedronken worden. Dit is alleen toegestaan tijdens de pauzes. 13.4 Het is de klant verboden een telefoon, horloge, pieper, laptop, iPad of enigerlei apparatuur de klas in mee te nemen. 13.5 Annulering is alleen per e-mail mogelijk op e-mailadres; (info@code95transport.nl). De uiterste termijn van annulering is 4 weken voor aanvang. De volgende voorwaarden is dan van kracht: €100 bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus, €75 bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus, €50 euro bij annulering binnen 3 week voor aanvang van de cursus, €25 euro bij annulering binnen 4 week of langer voor aanvang van de cursus. 13.6 Code95 Transportopleider kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of andere tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een cursus ligt uitsluitend bij Code95 Transportopleider. Code95 Transportopleider zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing een bedrag van €25 aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen. Code95 Transportopleider kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de klant een cursus wijzigen naar een andere cursus. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij Code95 Transportopleider. Code95 Transportopleider zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging een bedrag van €25,- aan wijzigingskosten bij de klant in rekening brengen.
 3.  Bij een wijziging van de planning wordt 40 euro per wijziging in rekening gebracht. 13.7 Bij afwezigheid wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 13.8 Bij annulering van een cursus die langer dan 2 weken gereserveerd staat wordt een bedrag van 75 euro doorberekend per cursus. 13.9 Bij uitblijven van een aanbetaling binnen 24 uur behoudt Code95transport zich het recht de reservering eenzijdig te annuleren. Het totale bedrag van de cursus blijft in dat geval opeisbaar. Code95transport behoud zich het recht een cursist te weigeren die het volledige bedrag van betreffende cursus of een cursus in het verleden niet heeft voldaan. Daarbij geldt dat het bedrag op de rekening van Code95transport moet staan.